شهرداري يزد

طرح اصلاحي گذر پارسائيان در كميسيون ماده پنج تصويب شد

طرح اصلاحي گذر پارسائيان منشعب از بلوار شهيد محمد حسين جوكار توسط كارشناس معماري حوزه معاونت شهرسازي و معماري تهيه و در مهر ماه سال جاري در كميسيون ماده پنج اداره كل راه و شهرسازي استان يزد تصويب شد.

به گفته مريم انوري : اين طرح به عرض 10 متر و بصورت تعريض از طرفين نسبت به نقشه اجرايي مصوب شده ضمن مدنظر قرار دادن مجوزهاي صادره قبلي و همچنين پوسته موجود در كميسيون ماده پنج تصويب شده است. شايان ذكر است كه طرح گذر قبلي به عرض 14 متر بوده است