حل مشكل با روباتهاي جستجوگر

Nuxt.js

معماري وب اپليكيشن كاملا در سمت كاربر ارائه مي شود ( نرم افزارهاي پايه وب بورت تك صفحه نوشته مي شود - Single Page Application)

معماري وب سايت بايد كاملا در سمت سرور شروع و عرضه شود - ( توليد سمت سرور : Server Side Render)


ويو جي اس سمت كاربري است پس با سمت سرور و روباتهاي موتورهاي جستجوگر مشكل دارد

در اين زمينه يك تيم چند ماه قبل راه حل جديدي ارائه نمودند كه به نام ناكست نامگذاري شده است

در اين تيم كه يك عضو ايراني به نام پويا پارسا نيز حضور دارد مشكل ويو جي اس را با موتورهاي جستجو برطرف كرده است و هر صفحه درخواستي را ابتدا در سمت سرور توليد نموده و براي كارهاي بعدي در سمت كاربر ادامه مي دهند

پي نوشتها

Vue.js

Evan You

Node.js

Vuetify.js

Nuxt.js