صادرات موكت به افغانستان پس از

سقوط دولت پوشالي و فاقد حمايت مردمي

در يك برنامه نمايشي دولت آمريكا قدورت را به گروه طالبان واگذار كرد

دولت كابل، بدون داشتن زيرساختهاي كافي، با سالها سابقه فرقه گرائي و منفعت طلبي، كوله بار خود را برداشت و فرار را بر قرار ترجيح داد. ديگر نه اثري از غني ماند و نه عبداله

نمايش به خوبي اجرا شد و همه طرفين از عملكرد خود راضي هستند، تنها بخشي كه متاثر شده، پس از مردم افغان، صنعت موكت بود

توليد كنندگان موكت كشور در يك دهه گذشته توانسته بودند از نظام موجود در كابل براي خود بازاري بسازند كه اين بازار آنها را سرپا نگه داشته و ممر رزق و روزي زحمتكشان آن بود

اما با سقوط اين بازار ضربه سخت و كمرشكني بر بخشي از اين بازار فرود آمده و توليد كنندگان با سختي و مشقت فراوان آنهم بدون حمايت دولت سعي در حفظ حيات مي كنند

، صنعت در اين كشور در طول سالهاي گذشته بارها تازيانه تصميمات اشتباه و عناد گونه، هم دريدن جناح ها و كوتاه بيني ها را چشيده است و هزينه آنرا با ورشكستگي و نابودي خود داده است

اين بار هم يكي از آن بارها مي باشد.

دولت اصولا دركي از وضعيت صنعت، علي الخصوص نساجي و موكد، موكت ندارد تا چه رسد به آنكه بخواهد حركتي يا حمايتي انجام دهد

مگر مددي از غيب بيايد كه گشايشي در كار اين بخش از صنعت صورت بگيرد.

يزد - 1400-10-11